Vedtægter

Som Spejder eller FDF'er tager vi medansvar 

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia

§ 1 Navn

Det fulde formelle navn er: Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia kommune. I daglig tale bruges navnet: ”Samrådet” og/eller forkortelsen ”BUS”.


§ 2 Formål
Samrådets formål er at fremme samarbejdet mellem de tilsluttede organisationer.

Samrådet varetager fælles interesser, går i dialog med kommunen og andre eksterne samarbejdspartnere, hvorved der kan opnås administrative, arbejdsmæssige eller økonomiske fordele.


§ 3 Sammensætning

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia kommune består af:        

2 repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, DDS

2 repræsentanter fra Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund FDF,

2 repræsentanter fra KFUM-Spejderne i Danmark.

Repræsentanterne udpeges af Samrådets lokalafdelinger.

Andre børne- og ungdomsorganisationer kan optages som medlemmer af Samrådet i Fredericia Kommune, såfremt organisationen er hjemhørende i Fredericia Kommune, og at der er enighed om optagelsen blandt medlemsorganisationerne.


§ 4 Arbejdsopgaver
At følge udviklingen i kommunen, således at de tilsluttede organisationer til enhver tid er orienteret om rammer og vilkår for det lokale foreningsarbejde herunder folkeoplysningslov, lokale tilskudsbestemmelser, frilufts- og fritidspolitik med videre.

At, såfremt der er enighed herom, tage fælles politiske initiativer til gavn for Samrådets organisationer gennem fælles optræden over for offentlige myndigheder og andre organisationer.

At indstille personer til kommunens Folkeoplysningsråd, og andre relevante organer samt at repræsentere de tilsluttede organisationer i andre sammenhænge, hvor det findes nødvendigt.

At løse fælles administrative opgaver foranlediget af formålet.

At lave fælles aktiviteter efter enhedernes ønsker.

 

§ 5 Organisering

Samrådet afholder 2 møder årligt eller når et flertal i rådet skønner det nødvendigt.

Der afholdes 1 årligt orienteringsmøde for medlemmer af de tilsluttede organisationer.

Samrådet fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 6 Økonomi

Hvert år inden den 1/2 udarbejdes regnskab samt budget for det kommende år til fremlæggelse på det årlige orienteringsmøde for enhederne.


§ 7 Ændring af vedtægter

Ændring af disse vedtægter kræver enstemmighed i Samrådet.

 

§ 8 Opløsning og udmeldelse

 Udmeldelse af Samrådet i Fredericia Kommune skal ske via skriftlig henvendelse fra medlemsorganisationen til formanden for Samrådet i Fredericia Kommune. Organisationen medtager ingen af Samrådets aktiver.

Samrådets opløsning sker i kraft af en konsensus beslutning.

Ved Samrådets opløsning fordeles nettoformue efter medlemsorganisationernes gennemsnitlige medlemstal over de seneste 3 år, med mindre der i enighed træffes beslutning om at lade eventuelle overskydende midler gå til andet børne- og ungearbejde i Fredericia Kommune.


Vedtaget på Samrådsmødet den 4. april 2022